תקנון שימוש באתר

כללי

אתר האינטרנט “מרכז הילה לתקשור”, www.hila.org.il (להלן: “מרכז הילה”) משמש את המרכז הממוקם בקיבוץ מעגן מיכאל, להצגת כל פעילויות המרכז, לרבות מכירת קורסים אינטרנטיים. הקורסים, למתחילים ולמתקדמים, נמכרים כחבילה(קיט), מועברים ע”י הילה וקסלר וכוללים מספר מפגשים מצולמים וחומרים תומכים נוספים המועברים בין המפגשים.

החומרים הנוספים כוללים תרגולים, מדיטציות, הסברים, סרטונים וכד’ ומועברים למשתמשי הקורס ע”י “תומכות” (מלוות), הנמצאות בקשר רציף עם משתמשי הקורס מרכישת הקורס ועד לסיומו.

המשתמש באתר, מצהיר כי הוא מקבל את התנאים במלואם וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, וכי הכניסה לאתר, השימוש בשרותיו, הידע או היישומים המוצגים בו מוסכמים על המשתמש.

את חומרי הלימוד בקורסים השונים (פרונטליים או דיגיטליים), אין להעתיק ו/או להעביר הלאה למשתמש נוסף. כמו כן, החומרים הלימודיים בקורסים השונים במרכז ובאינטרנט, הם באחריות המשתמש בלבד.

מרכז הילה, שומר לעצמו את הזכות לעדכן את מדיניותו ותנאיו מעת לעת.

המרכז יפרסם את מדיניותו באתר האינטרנט (להלן: “האתר”) והוא אינו מתחייב לתת הודעה אישית בדבר שינוי המדיניות. כל משתמש באתר מצהיר כי קרא את מדיניות החנות העדכנית ביותר התקפה לזמן ביצוע הפעולה והוא מסכים לכל תנאיה.

כתובת המרכז

מרכז הילה נמצא בקיבוץ מעגן מיכאל, מיקוד 3780500, ד.נ. מנשה.

המשתמשים באתר

רשאים להשתמש באתר בני 18 ומעלה ומי שברשותו תא דוא”ל, תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות עמן עובד המרכז.

כל שימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש לתנאי השימוש המפורטים במסמך זה ולכל החוקים והתקנות הרלוונטיים ולפיכך יש לקרוא אותם בקפידה. בחלק מדפי המידע באתר יימצאו תנאי שימוש נוספים או הסכמים מקוונים, המתייחסים במפורט לאותו דף או לקבוצת דפים. השימוש בדפים אלה כפוף הן לתנאי השימוש הכלליים המפורטים במסמך זה והן לתנאים ולהסכמים הפרטניים שיימצאו בהם.

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות עיצוב האתר, התכנים המתפרסמים בו וכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו, מדגמים, סימני מסחר, הסודות המסחריים וסידור המידע שבו – הנם בעלות בעל האתר, או של צדדים שלישיים שבעל האתר קיבלה מהם רישיון שימוש כדין, למעט במקרה של דף מידע או אתר חיצוני המקושרים אל אתר האינטרנט באמצעות קישור, אשר אינם נושאים את לוגו האתר.

זכויות יוצרים אלה חולשות, בין היתר, על כל קובץ, טקסט, תמונה, איור, מפה, קטע צליל, קטע וידאו, גרפיקה ויישומי תוכנה הנכללים באתר (להלן: “החומר המוגן”), אלא אם כן נקבע במפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר.

המשתמש רשאי לעשות שימוש במידע אשר הועלה לאתר כקובץ PDF בלבד, עבור המשתמש להורדה והדפסה, ולעשות “שימוש הוגן” בחומר המוגן, לשימושו האישי בלבד, לפי הכללים הקבועים בדין. “שימוש הוגן” כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן. המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, עיבוד, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.

בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להציג בפומבי, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר מוגן, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר בכל חלק מהנ”ל ללא הסכמה מראש ובכתב של בעל האתר.

באתר נמצאים תכנים מגוונים המתפרסמים על-פי הסכם או הבנה בין בעל האתר לבין צד שלישי. זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכות לצד השלישי, שהרשה כאמור להשתמש באותם תכנים. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לציבור תכנים אלה או את סימני המסחר הנלווים אליהם, או לעשות בהם כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר, בלא קבלת הסכמה מפורשת, מראש ובכתב, מבעל הזכויות בתכנים אלה. חל איסור מוחלט על המשתמש לעשות שימוש במידע (נתונים, פרסומים, מובאות ממקורות אחרים, תמונות וכדומה) תוך הפרת זכויות קניין רוחני של צד ג’, המחזיק בזכויות באותו מידע. על המשתמש לוודא, מראש, כי הוא רשאי לעשות שימוש במידע במסגרת השימוש באתר, לרבות יצירת דף מידע.

משתמשים אשר מנהלים או מחזיקים או מורשים לגשת למאגרי מידע המכילים פרטים אישיים הנוגעים לצנעת הפרט (נתונים אישיים בצירוף שמות ו/או מספרי זהות), אינם רשאים להעביר מידע זה (בחלקו או בשלמות) לכל גורם אחר, אלא כמוגדר בחוק הגנת הפרטיות, תשמ”א – 1981.

מידע אישי שנמסר לבעל האתר באמצעות אתר זה יישמר בסוד בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א – 1981. משתמש הנמצא בספק לגבי חומר מסוים, אם ניתן לעשות בו שימוש אם לאו, חייב לפנות בעניין זה אל מנהלת האתר. חלק מהמידע שימסור המשתמש לפרסום באתר יהיה חשוף לכל משתמשי רשת האינטרנט והמבקרים באתר. בעל האתר ממליץ למשתמש לנהוג בתבונה ובזהירות בכל הנוגע למסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון).

בעת השימוש באתר ייאסף מידע אודות הדפים שהוצגו בפניך, התכנים שעניינו אותך, כמה זמן שהית באתר ואילו פעולות ביצעת בו. המידע אינו מזהה אותך אישית ומכאן שהמידע שנאסף הוא בעל אופי סטטיסטי כללי בלבד. בעל האתר רשאי לשמור את המידע הנ”ל ולהשתמש בו לצרכיו על-פי מגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין. בעל האתר יהא רשאי להשתמש במידע שייאגר כאמור אודות השימוש שתעשה באתר לצורך הפקת וניתוח סטטיסטי. בעל האתר יהא רשאי למסור נתונים סטטיסטיים כאלה לצדדים שלישיים, כל עוד אין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.

לכל שאלה נוספת או בעיה אנא צרו קשר.